1. Pomoc osobom dotkniętym przemocą.
2. Budowa systemu profilaktyki i pomocy w/w osobom w oparciu o lokalne instytucje i organizacje pozarządowe.
3. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy.
4. Badanie zjawiska przemocy w regionie, kraju i świecie.
5. Wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne; seniorzy; bezdomni; bezrobotni; dzieci, kobiety, mężczyźni dotknięci przemocą lub będący w trudnej sytuacji życiowej oraz inne grupy wymagające wsparcia lub wyrównywania szans tych grup.
6. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
7. Promowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, ochrona praw kobiet poprzez działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, oświaty i wychowania oraz kultury, sztuki i tradycji jak również wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Zakładanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, klubów, tworzenie kółek zainteresowań, prowadzenie zajęć wspomagających dzieci i młodzież w nauce.
11. Prowadzenie różnych form zajęć sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia i poprzez te działania przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem, paleniem papierosów i innymi patologiami społecznymi.
12. Organizowanie i prowadzenie wycieczek, kolonii, wyjazdów turystyczno - krajoznawczych, wypoczynkowych, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych przemocą oraz osób z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ