> Dom, w którym mieszkacie, jest także Twoim domem.
> Nie tylko Ty jesteś bita w swoim własnym domu, taka sytuacja zdarza się niestety w wielu rodzinach
> Nie jesteś w żadnej mierze winna takiego zachowania Twojego partnera.
> Nie zasługujesz na takie traktowanie.
> Masz prawo żądać szacunku dla siebie, nawet wtedy, gdy Wasz związek przeżywa kryzys.
> Zazdrość objawiająca się fizycznym i moralnym znęcaniem się nad Tobą nie jest potwierdzeniem miłości i przywiązania Twojego partnera.
> Nawet jeśli bezpośrednim celem agresji jest wyłącznie matka, a dzieci pełnią rolę świadków bicia one też cierpią.

To właśnie TY powinnaś i musisz walczyć o godne i spokojne życie dla siebie i Twoich dzieci. Bierne czekanie na to, że „coś się zmieni”, niczego nie naprawi, a jest odczytywane wyłącznie jako potwierdzenie Twojej bezsilności i bezkarności dręczyciela, zaś bezkarność zawsze rozzuchwala bijącego.
    

Masz prawo oczekiwać pomocy od powołanych do tego instytucji i domagać się jej.


PRZEMOC A PRAWO

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 2).

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
- Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k

- Uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w innym sposób – art.217 k.k. (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego)
- Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego)
- Wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności przez uporczywe nękanie – art. 190a § 1 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego)

- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.
- Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnienie wizerunku nagiej osoby  lub w trakcie czynności seksualnej  bez jej zgody – art. 191 a k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego)
- Doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego ) /UWAGA! Przestępstwa tego dokonuje również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka!/
- Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej  lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 k.k.

- Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa – art. 157 § 1 i 2 k.k. (ściganie na wniosek pokrzywdzonego)
Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 k.k.


Masz też prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.


NIEBIESKIE KARTY

Dokumentacja „Niebieskie Karty” jest notatką urzędową sporządzoną przez funkcjonariuszy policji w przypadku interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie. Dokument wypełniany jest wyłącznie w przypadkach, gdy interweniujący stwierdza, że: zajście ma znamiona przemocy w rodzinie tj. kiedy silniejszy sprawca nadużył siły bądź władzy, wobec bliskich; sytuacja konfliktowa w rodzinie grozi wystąpieniem przemocy.

DOKUMENTACJA NIEBIESKIE KARTY SKŁADA SIĘ Z 4 KART. SĄ TO:
1.    MELDUNEK z przeprowadzonej interwencji domowej (własnej, zleconej) dotyczącej przemocy w rodzinie, do sporządzania przez radiooperatora – zwany Kartą A.
2.    NOTATKA URZĘDOWA DOTYCZĄCA PRZEMOCY W RODZINIE do sporządzania przez funkcjonariuszy podczas lub po interwencji – zwana Kartą B.
3.    INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, do przekazania przez funkcjonariuszy pokrzywdzonej/mu, zwana Kartą C, wraz z załącznikiem informującym o lokalnych miejscach pomocy.
4.    PROŚBA O POMOC, do wypełnienia przez ofiarę i do zwrotu interweniującym funkcjonariuszom zwana – Kartą D.

Każdy obywatel ma prawo złożyć na policji wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi jego i najbliższą rodzinę.


POMOC DLA CIEBIE

ALKOHOLIZM / WSPÓŁUZALEŻNIENIE

PRZEMOC

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

GALERIA ZDJĘĆ